Radonsperre i nybygg

På nybygg monterer vi radonsperre og kan lage passive tiltak!

Vi tilbyr montering av radonsperre, radonmembran / duk og kan montere andre passive tiltak ved nybygg av private boliger og næringsbygg. Vi har autoriserte fagfolk som tilbyr rådgivning og utfører radontiltak og radonmåling for private og næringsliv på Østlandet.

Det er vanskelig å forutsi nivået på radonkonsentransjonen før bygningen er oppført. Alle nye boliger og næringsbygg skal legge radonsperre og det er anbefalt å utføre andre passive tiltak i tillegg. Disse tiltakene forebygger mulig fremtidige radonproblem med høye uforutsette kostnader i form av innstallering av radontiltak i eksisterende boliger eller næringsbygg.

Radongass er helseskadelig for beboerne. Det er kartlagt totalt 175 000 boliger med for høyt radonnivå, i tillegg er skoler, barnehager og andre næringsbygg utsatt for stor fare.  Nybygg der mennesker oppholder seg, skal fra 1. juli bygges med radonsperre. Det gjelder både boliger, barnehager, skoler og kontorer.

Nye bestemmelser om radon i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2010.

Også tidligere gjeldende bygningsregelverk inneholdt krav om radon, og bestemmelser om overgangsperiode mellom gamle og nye bestemmelser er tatt inn i § 17-2. Formelt ansvarlig for forskriften er Kommunal- og regionaldepartementet. Spørsmål om de nye radonbestemmelsene i byggforskriften kan rettes til Statens bygningstekniske etat (BE).De nye kravene lyder som følger:”III. Strålingsmiljø. § 13-5. Radon
(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.
(2) Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.”
 

email Radonsperre i nybygglinkedin Radonsperre i nybyggprint Radonsperre i nybyggDel