Radontiltak

Radontiltak i eksisterende bygg ved høyt radonnivå!

Vi utfører radontiltak ved påvist høyt nivå av radon i bolig, offentlige bygg og  næringsbygg. Vi kartlegger årsaken til radonproblemet og utfører de tiltak som er hensiktsmessig.

Ofte kan radon komme fra byggegrunnen. Det er da viktig å få tettet steder som går mot grunnen. Her er det avhengig av hva slags grunnforhold, hustype og hvordan ventilasjon fungerer for valg av radontiltak. Vanlig tiltak er å bore i grunnen og legge rør som drar ut radongassene. I tillegg tettes sprekker i gulvet og installasjon av nødvendig ventilasjon. Anbefalte tiltak les artikkelen her.

Statens strålevern anbefaler at radonreduserende tiltak i eksisterende bygg er rettet mot en identifisert radonkilde. Man bør bruke rådgivere og fagpersoner til å utføre arbeidet slik at radontiltak fungerer tilfredstillende. Strålevernet støtter WHO sine anbefalinger om at radonreduserende tiltak i eksisterende bygg og radonforebyggende tiltak ved oppføring av nye bygninger bør tilfredsstille følgende kriterier.

  • Tiltak skal være i stand til å redusere radonkonsentrasjonen betraktelig under gitte grenseverdier
  • Tiltak skal være sikkert og ikke gjøre det mulig at radongass trekkes tilbake inn i bygningen
  • Tiltak skal være varig og funksjonelt innenfor forventet levetid for bygningen
  • Det skal være enkelt å kontrollere at tiltak fungerer tilfredsstillende
  • Tiltak bør ikke lage støy eller på annen måte være skjemmende
  • Kostnader for installasjon, drift og vedlikehold bør være lave
  • Tiltak som involverer passiv ventilasjon av byggegrunn bør lett kunne aktiveres med en vifte

Nye bygg som oppføres bør ha så lave nivåer som mulig se byggteknisk forskrift fra 1. juli 2010. Formelt ansvarlig for forskriften er Kommunal- og regionaldepartementet. Spørsmål om de nye radonbestemmelsene i byggforskriften kan rettes til Statens bygningstekniske etat (BE).

§ 13-5. Radon

(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3 .
(2) Følgende skal minst være oppfylt:
  1. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
  2. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3 .
(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

 

email Radontiltaklinkedin Radontiltakprint RadontiltakDel